obchodní podmínky

 ObchodnÍ podmÍnky

1.Všeobecná ustanovení
2.Smluvní vztah
3.Objednání zboží, Uzavření smlouvy, Zrušení objednávky
4.Cena a placení
5.Dodací lhůta
6.Dopravní podmínky, poštovné
7.Záruka, servis, Reklamační řád
8.Ochrana osobních údajů
9.Ostatní


1. Všeobecná ustanovení
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Vladar-inter s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Smluvní vztah
Kupujícímu vzniká povinnost se před závazným potvrzením objednávky seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto VOP potvrzením své objednávky. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této objednávky. Smluvní vztah vzniká okamžikem odeslání objednávky.Prodávající objednávku potvrdí.
Informace o zboží a platbě /faktura/ budou podle ustanovení § 55 odst. 6 obč. zákoníku v písemné formě vždy připojeny ke zboží.
Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3. Objednání zboží, Uzavření smlouvy, Zrušení objednávky
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky,písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Zrušení objednávky ze strany kupujícího :
 Objednávku je možno stornovat v den jejího odeslání.
 V případě, že zboží není k dispozici skladem a prodávající není schopen jej odeslat do 10 pracovních dnů (pokud není uvedena jiná dodací doba), je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a sjednat s ním náhradní termín. Pokud však prodávající není schopen odeslat zboží do 30 pracovních dnů od obdržení objednávky, má kupující právo svou objednávku jednostranně zrušit. Rovněž v případě, kdy prodávající kupujícího neupozorní, že zboží nebude moci odeslat do 10dnů od obdržení jeho objednávky (pokud není uvedena jiná dodací doba), má kupující po uplynutí této doby právo svou objednávku zrušit.
d)Zrušení objednávky ze strany prodávajícího :
 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1)zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2)zboží je dlouhodobě nedostupné
3)cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
4) kupující který určil platbu převodem a tato platba nebyla přičtena do 7 kalendářních dnů na účet prodávajícího.
5) Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit objednané zboží.
6) Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku zboží, pokud kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje.
V případě, že nějaká tato situace nastane,bude prodávající kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky a následně se s kupujícím domluví další postupy (náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky, ....).
Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil převodem, budou peníze převedeny zpět na uvedený účet (účet z kterého prodávající peníze obdržel).

4. Cena a placení
Cena každého výrobku je v e-shopu uváděna vždy včetně DPH. V uváděné ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravné, které je účtováno podle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách www.BLUEGGVISION.cz - zde
Platba za objednané zboží je realizována formou dobírky, nebo bankovním převodem.
Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu nese v plné výši kupující dle volby přepravy. Ceník za dopravné je k dispozici na stránkách internetového obchodu - zde.
V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Doporučená prodejní cena viz e-shop.


5. Dodací lhůta
V případě, že zboží je k dispozici, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dní od přijetí objednávky /v případě platby převodem od obdržení platby na účet prodávajícího/ - pokud není u zboží uvedeno jinak. Dodací lhůta je 1- 5 pracovních dní od předání zásilky přepravci / záleží na zvoleném způsobu dopravy/. Kupující svou objednávkou přijímá tyto dodací podmínky.
Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty.
Pokud kupující se změnou dodací lhůty nesouhlasí, objednávka je tímto zrušena.
Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

PRODÁVÁJÍCÍ NERUČÍ ZA PRODLOUŽENÍ DODÁNÍ ZE STRANY PŘEPRAVCE!!

6. Dopravní podmínky, poštovné
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

ČP ČR - Balík do ruky * 120 Kč
Toto poštovné je určeno pro zaslání zboží v České republice.
Zboží bude vyexpedováno a odesláno Českou poštou "Balíkem do ruky".Zásilka Vám bude doručena Českou poštou domů (o doručování budete informováni SMS zprávou od ČP).V případě nezastižení,bude zásilka uložena na Vaší poště.
V případě platby převodem,bude zásilka odeslána po přijetí platby na účet.
Platbu odesílejte až po obdržení mailu: Vaše objednávka přešla do stavu: „Čeká na platbu"

ČP - Doporučená zásilka * 75 Kč
Toto poštovné je určeno pro zaslání zboží v České republice.
Zboží bude vyexpedováno a odesláno Českou poštou "Doporučenou zásilkou".Zásilka Vám bude doručena Českou poštou domů .V případě nezastižení,bude zásilka uložena na Vaší poště.
V případě platby převodem,bude zásilka odeslána po přijetí platby na účet.
Platbu odesílejte až po obdržení mailu: Vaše objednávka přešla do stavu: „Čeká na platbu"

ZÁSILKOVNA CZ * 65 Kč
Toto poštovné je určeno pro zaslání zboží v ČR na výdejní místo ZASILKOVNY.
V případě platby převodem,bude zásilka odeslána po přijetí platby na účet.
Platbu odesílejte až po obdržení mailu: Vaše objednávka přešla do stavu: „Čeká na platbu" 
Zvolenou pobočku napište prozatím do poznámky v objednávce.Seznam poboček http://www.zasilkovna.cz/kde-nas-najdete
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost fólie, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem na adresu Vladar-inter@seznam.cz
Doporučujeme sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. 


!Při nevyzvednutí zboží zaslané na dobírku,požadujeme zaplacení skutečného poštovného,zaplaceného za odeslanou zásilku!
Upozorňujeme,že veškeré nesplacené pohledávky můžou být postoupeny společnosti k vymáhání pohledávek včetně nákladů s tím spojené!

7. Záruka, Servis, Reklamační řád
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.
Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré závady.
REKLAMACE: 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.Vzor zde
REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ dodat na ADRESU:
Vladar-inter s.r.o.,Raisova 409/8,16000 Praha 6-Bubeneč

Reklamace se nevztahují na případy: 
a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího 
b) na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží
c) vady způsobené vlivem živelných katastrof 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU : 
1. Právo odstoupit od smlouvy :
a) v souladu se zákonem má zákazník /kupující/ právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14ti dnů. 
b) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 
c) Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího (Vladar-inter s.r.o.Raisova 409/8,16000,Praha 6), by mělo být doručeno nepoškozené, nejevící známky opotřebení, nejlépe kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
2.Důsledky odstoupení od smlouvy :
a) pokud zákazník /kupující/ odstoupí od této smlouvy, prodávající vrátí zákazníkovi /kupujícímu/ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkova zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl použit kupujícím pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník /kupující/ výslovně neurčil v odstoupení jinak. V žádném případě tím nevzniknou zákazníkovi /kupujícímu/ další náklady.
b) s vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než zákazník /kupující/ prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
c) zákazník /kupující/ dodá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od této smlouvy, na adresu : 
Vladar-inter s.r.o.,Raisova 409/8,16000 Praha 6.
Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zákazník /kupující/ odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
d) zákazník /kupující/ ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží – náklady spojené s vrácením zboží.
e) odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží :
Zákazník /kupující/ odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti
Zákazník /kupující/ bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Prodejce si může dle § 53, odst. 10 Občanského zákoníku nárokovat uhrazení skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (rozbalení,kontrola kompletnosti,kontrola funkčnosti,očištění,doplnění chybějícího příslušenství, návodu, spotřebního materiálu,obalu,dokompletování zboží,náklady za administrativní zpracování...).Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží .
Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky, nebude prodávajícím převzato.
Doporučujeme Vám zásilku se zbožím pojistit.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
Možnost odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě se nevztahuje: 
a) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) pokud byl porušen obal výrobku
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat „odstoupení od smlouvy“ a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Vladar-inter s.r.o.,Raisova 409/8,16000 Praha 6,tel. +420 773910987,mail: Vladar-inter@seznam.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č. :
- nákupu tohoto zboží :
Datum objednání :
Datum obdržení :
Jméno a příjmení spotřebitele :
Adresa spotřebitele :
Číslo účtu pro vrácení platby :
Podpis spotřebitele : 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum :

(Prodávající nenese žádnou zodpovědnost při špatném uvedení čísla účtu kupujícím nebo adresy pro zaslání vrácení peněz)

REKLAMAČNÍ ŘÁD 
I. Rozsah odpovědnosti za vady prodané věci 
Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé použitím nebo opotřebením.U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (§ 619 Občanského zákoníku). Pokud není uvedeno jinak je záruční doba 24 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v Občanském zákoníku. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.
II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace 
Prodávající vždy vydá kupujícímu doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny /§ 16 Zákona na ochranu spotřebitele/. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy /§ 625 Občanského zákoníku /. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu /§ 599 Občanského zákoníku/. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit /§ 19 Občanského zákoníku /. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci /§ 627 Občanského zákoníku/.
III.Počítání času
Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. /§ 122 Občanského zákoníku/.
IV.Postup při reklamaci
Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit reklamované zboží na adresu prodávajícího: 
Vladar-inter s.r.o.Raisova 409/8,16000,Praha 6
Pokud je prodávajícímu reklamace zaslána poštou musí být balík označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství,číslo faktury, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Vzor zde
Prodávající posoudí neprodleně povahu závady a informuje odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k prodejci hradí vždy odběratel (zákazník). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato!
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
V. Druhy vad a jejich řešení v rámci reklamačního řízení 
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. /§ 622 Občanského zákoníku/. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od (kupní) smlouvy odstoupit. Pokud není možné věc opravit ani vyměnit (tedy jde-li například o neodstranitelnou vadu a stejný nový výrobek již prodávající nemá na skladě), může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Konečné rozhodnutí záleží na zákazníkovi.O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Jde-li o jiné vady neodstranitelné (které nebrání řádnému užívání), má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci /§ 623 Občanského zákoníku/. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu /§ 624 Občanského zákoníku/.
VI.Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
Řešení sporů :
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Ochrana osobních údajů
Vladar-inter s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně.
Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb zpracovatele, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.
Vladar-inter s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Vladar-inter s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.
Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.
Na žádost uživatele podnikne zpracovatel veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“),IP adresy
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9. Ostatní 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Při registraci do našeho obchodu má zákazník právo si vybrat,zda chce být informován o novinkách, o rozšířeném sortimentu, akcích, slevách, zasílání elektronického zpravodaje, newsletterů apod.,které se týkají našeho obchodu nebo o tuto službu nemá zájem.Zrušení zasílání Obchodních sdělení lze i kdykoliv poté.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

FOTO U ZBOŽÍ má pouze informativní charakter.Barevnost výrobků se může lišit s ohleden na nastavení monitoru zákazníka – prodejce nenese za toto zodpovědnost.
Publikované obrázky,fotografie a loga podléhají autorskému právu a jejich kopírování, publikování a předělávání bez písemného souhlasu autora je trestné.